2011 Atiki Odos. Athens

Attica road

Impact structures street works roads vehicles speed passengers walk travel.

Atiki Odos 1
21 x 29,7 cm
Mixta sobre papel

Atiki Odos 2
21 x 29,7 cm
Mixta sobre papel

Atiki Odos 3
21 x 29,7 cm
Mixta sobre papel

Walk
21 x 29,7 cm
Mixta sobre papel

Run
29,7 x 21 cm
Mixta sobre papel

Flying cars 1
21 x 29,7 cm
Mixta sobre papel

Flying cars
21 x 29,7 cm
Mixta sobre papel

60 seconds
21 x 29,7 cm
Mixta sobre papel

Wall see
21 x 29,7 cm
Mixta sobre papel